Algemene Voorwaarden

Print Friendly, PDF & Email

ALGEMENE VOORWAARDEN  THE RENTAL AGENT

 

Artikel 1.        Toepasselijkheid

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening in de ruimste zin van het woord die door The Rental Agent, ten behoeve van een opdrachtgever, wordt verricht.

1.2       Wanneer door The Rental Agent offertes worden uitgebracht, vinden deze plaats onder toepasselijke verklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten van de opdracht.

1.3       Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten. The Rental Agent zal de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever schriftelijk van de hand wijzen.

 

Artikel 2.        Opdrachtverlening en overeenkomsten

2.1.      Een verzoek tot dienstverlening kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan.

2.2.      Als voor de dienstverlening volgens de richtlijnen van The Rental Agent een vergoeding moet worden voldaan, zal door The Rental Agent schriftelijk offerte worden uitgebracht. De overeenkomst tot het verrichten van de gevraagde diensten komt tot stand wanneer The Rental Agent een door de opdrachtgever voor akkoord getekend exemplaar van de offerte c.q. contractuele overeenkomst heeft ontvangen. De opdrachtgever kan ook door middel van een schriftelijk bevestiging opdracht verstrekken. Na betaling van de offerte door opdrachtgever zal The Rental Agent de uitvoerende partij aan sturen. The Rental Agent begeleidt de werkzaamheden totdat deze voltooid en afgerond zijn. Een overeenkomst c.q. contract wordt altijd in 2-voud opgemaakt, waarbij beide partijen een getekend exemplaar ontvangen.

2.3       De kosten worden bepaald door de in de werkomschrijving genoemde omvang van de werkzaamheden waarbij wordt uitgegaan van het tijdig en juist verschaffen van alle benodigde gegevens door de opdrachtgever. De werkzaamheden worden door The Rental Agent verricht op basis van deze gegevens, tenzij met de opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen.

2.4       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en 1 maand geldig, tenzij in de aanbieding anders is vermeld.

 

Artikel 3.        Uitvoeringswijze en uitvoeringstermijn

3.1.      Elke voor de uitvoering van de werkzaamheden afgesproken termijn is indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dan wel dat er sprake is van termijnen in het kader van gerechtelijke procedures.

3.2.      Wanneer voor de uitvoering van de werkzaamheden een termijn is afgesproken en vervolgens tussen The Rental Agent en de opdrachtgever nadere afspraken worden gemaakt die van invloed zijn op de uitvoeringsduur, zal daarbij in goed overleg tevens een nieuwe termijn worden vastgesteld.

3.3.      Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering van The Rental Agent gebeurt in onderling overleg.

3.4       The Rental Agent heeft bevoegdheid om zelf reparaties te laten uit te voeren tot een bedrag van EUR 250,00 exclusief BTW per reparatieopdracht. Hiervoor is geen goedkeuring van de eigenaar/opdrachtgever nodig. Boven de EUR 250,00 exclusief BTW per reparatieopdracht is wel goedkeuring van de eigenaar/opdrachtgever nodig en zal The Rental Agent vooraf schriftelijke goedkeuring vragen aan opdrachtgever/ eigenaar.

 

Artikel 4.        Algemene verplichting bij uitvoerende werkzaamheden

4.1.      De opdrachtgever zal er voor zorg dragen dat The Rental Agent tijdig kan beschikken over alle informatie die nodig is om de werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren. Onvolledigheid en/of onjuistheid van de verschafte informatie komt voor rekening van de opdrachtgever.

4.2       De in het kader van de overeenkomst te verrichten werkzaamheden, welke te kwalificeren zijn als inspanningsverbintenis, worden naar beste vermogen en inzicht uitgevoerd.

4.3.      The Rental Agent verplicht zich de opgedragen werkzaamheden op basis van de verschafte informatie vakkundig en adequaat uit te voeren. Echter The Rental Agent zal echter nimmer gehouden zijn aan werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komt met haar professionaliteit, inbreuk maakt op een recht, in strijd is met een wettelijke plicht of met hetgeen in het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

4.4.      The Rental Agent en de opdrachtgever dienen elkaar te allen tijde te informeren over de omstandigheden en ontwikkelingen, waarvan de ander gelet op een goede uitvoering van de opgedragen werkzaamheden op de hoogte moet zijn.

Artikel 5         Verplichtingen opdrachtgever

5.1       De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst te verlenen en aan The Rental Agent al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in dat bestuurs- of commissie leden van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de overeenkomst alsmede dat inzage wordt verleend in alle gegevens die voor een goede uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn.

5.2       Indien door de opdrachtgever of van derden niet tijdig dan wel onjuiste of gebrekkige gegevens worden verstrekt, zullen de hieruit voor The Rental Agent gemaakte kosten afzonderlijk in rekening worden gebracht. The Rental Agent is op geen enkele wijze en nimmer aansprakelijk als opdrachtgever onjuiste of gebrekkige gegevens verstrekt.

5.3       De opdrachtgever is gehouden The Rental Agent alle bevoegdheden te verlenen die voor een goede uitvoering van de taken nodig zijn.

5.4       De opdrachtgever verplicht zich bij de aanvang respectievelijk beëindiging van de overeenkomst onverwijld zorg te dragen voor aanpassing c.q. wijziging van eventuele in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke in- en uitschrijvingen in registers.

5.5       Indien de opdrachtgever verzuimt zorg te dragen voor wijziging van de inschrijving in registers als hiervoor bedoeld, vrijwaart de opdrachtgever The Rental Agent voor alle schade en kosten van eventuele gevolgen die hieruit voortvloeien.

 

Artikel 6         Duur van de overeenkomst

6.1       De duur van de overeenkomst is naar keuze 1 jaar of 3 jaar, en wordt stilzwijgend voor deze periode verlengd.

6.2       Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig zover ze schriftelijk zijn overeengekomen.

6.3       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanvullende- en vervolgovereenkomsten.

6.4       Indien de opdrachtgever één van zijn verplichtingen jegens The Rental Agent niet nakomt, of The Rental Agent vreest dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen en de opdrachtgever niet in staat is om op eerste verzoek van The Rental Agent voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, er beslag wordt gelegd op zaken van de opdrachtgever, de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, dan heeft The Rental Agent het recht (verdere) uitvoering van alle met opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van The Rental Agent op schadevergoeding.

6.5       Indien een partij ten aanzien van de bepalingen van deze overeenkomst of ten aanzien van enige andere verplichting welke betreffende de onderhavige samenwerking op partijen rust, verwijtbaar tekortschiet, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen, doch niet eerder dan nadat hij de tekortschietende partij schriftelijk tot nakoming heeft gesommeerd en deze in verzuim blijft binnen een redelijke, in de sommatie genoemde, termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. In dat geval eindigt de overeenkomst op de vervaldag in de sommatie genoemd.

 

Artikel 7.        Vertrouwelijkheid, geheimhouding, gedragsregels

7.1.      The Rental Agent verbindt zich er op toe te zien, dat vertrouwelijke informatie die in het kader van de opgedragen werkzaamheden door de opdrachtgever wordt verschaft, dienovereenkomstig wordt behandeld. De opdrachtgever verbindt zich het eventuele vertrouwelijke karakter van de verschafte informatie aan te duiden in gevallen, waarin dat niet zonder meer als evident kan worden beschouwd.

7.2 The Rental Agent  verplicht zich om geheimhouding en uiterste zorgvuldigheid te betrachten ten aanzien van bedrijfsgegevens van de opdrachtgever.

7.3       De opdrachtgever zal zich zonder toestemming onthouden van mededelingen aan derden over de aanpak, werkwijze, rapportage en dergelijke van The Rental Agent.

 

Artikel 8.        Intellectuele eigendomsrechten

8.1.      De uit de opgedragen werkzaamheden voortvloeiende resultaten als brieven, adviezen, memoires, folders, berekeningen, rapportages, onderzoeksresultaten, modellen, sheets en schema’s, etc. zijn in beginsel alleen bestemd voor de opdrachtgever. Afgezien van de gevallen waarin zulks vanzelfsprekend voortvloeit uit de opgedragen werkzaamheden is verspreiding, openbaarmaking en verveelvoudiging slechts toegestaan wanneer daartegen van de zijde van The Rental Agent schriftelijk geen bezwaren bestaan. Het toestaan door de opdrachtgever van gebruik van resultaten door derden gebeurd voor risico en risico van de opdrachtgever.

8.2       Het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle programmatuur, systeemontwerpen, documentatie, methodes, formules, technieken, systemen etc. die door The Rental Agent aan de opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij The Rental Agent.

 

Artikel 9.        Prijs en betaling

9.1.      De opgedragen werkzaamheden (bv nieuwbouw, renovatie, verbouwing) worden verricht op basis van een bruto uurloon dan wel tegen een vastgestelde prijs (contractprijs).

9.2.      De in lid 1 van dit artikel bedoelde tarieven worden jaarlijks aangepast. Het tijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden is bepalend voor de hoogte van het toepasselijke uurtarief.

9.3.      Wanneer voor de opgedragen werkzaamheden een uurtarief is afgesproken, vindt de facturering kort naar het realiseren van de gewerkte uren plaats, met een minimale facturatie van 1 keer per maand, op basis van het aantal uren dat aan de opgedragen werkzaamheden is besteed en naar gelang van de voortgang van de werkzaamheden. Wanneer bij opdrachtverstrekking een vast aantal uren is afgesproken, zal nooit meer dan het afgesproken aantal uren worden gedeclareerd.

9.4.      Wanneer voor de opgedragen werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen en/of deze werkzaamheden een langere looptijd hebben, vindt de facturering periodiek plaats. Bij contractprijzen behoudt The Rental Agent het recht voor periodiek te factureren, hetzij maandelijks, per kwartaal of per jaar.

9.5.      Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, zonder opschorting, korting of verrekening. Wanneer binnen deze termijn niet wordt betaald, is de opdrachtgever een vertragingsrente van 1,5 % verschuldigd. Tevens komen in dat geval alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

9.6       De loon- en overige kosten zullen jaarlijks per 1 januari worden aangepast aan de wijzigingen van het door de CBS te publiceren cijfer van de prijsindex.

9.7       The Rental Agent is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever enige zekerheidsstelling te verlangen voor al hetgeen de opdrachtgever te eniger tijd uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigd mocht zijn.

9.8       Bij beëindiging van de overeenkomst wordt de eindafrekening aan de opdrachtgever toegezonden. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na ontvangst van de eindafrekening schriftelijk heeft gereageerd, wordt deze als akkoord beschouwd.

9.9       In geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst geschiedt facturering op basis van de stand van de door The Rental Agent verrichte werkzaamheden op het moment van beëindiging.

 

Artikel 10.      Aansprakelijkheid

10.1.    Indien de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden schade meent te hebben geleden, dient hij dat per omgaande aan The Rental Agent te melden.

10.2     The Rental Agent is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval is begrepen derving van belastinginkomsten, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- c.q. vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen door gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van onjuiste of gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door The Rental Agent gegeven inlichtingen of adviezen, waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

10.3.    The Rental Agent past in voorkomende gevallen de Wet Ketenaansprakelijkheid toe en erkent derhalve geen aanspraken van contracten ter zake.

10.4.    Onverminderd het gestelde in lid 2 van dit artikel is de eventuele aansprakelijkheid van The Rental Agent voor haar toe te rekenen tekortkomingen in verband met de uit te voeren werkzaamheden beperkt tot een zodanig bedrag als in redelijke verhouding staat tot de waarde van de tegenprestatie van de opdrachtgever, zulks echter in ieder geval met een maximum van 10% van het totaalbedrag van de vergoeding van 1 (èèn) jaar als vermeld in de overeenkomst tussen The Rental Agent en de opdrachtgever, met een maximum van € 10.000,–. De schade als bedoeld in dit artikel, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan schriftelijk aan The Rental Agent te zijn gemeld, onder opgaaf van kosten. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van The Rental Agent is gebracht, komt niet in aanmerking voor vergoeding, tenzij cliënt schriftelijk aannemelijk maakt dat een tijdige of schriftelijke reactie redelijkerwijs niet van hem verlangd kan worden..

10.5     The Rental Agent zal de overeenkomst naar beste weten en zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren. B.V. heeft dienaangaande een inspanningsverplichting en geeft geen garantie met betrekking tot de resultaten van de werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst.

10.6     The Rental Agent is tegenover de opdrachtgever over de uitvoering van de overeenkomst niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van tekortkomingen van de kant van The Rental Agent, behoudens wanneer deze door opzet of grove schuld van The Rental Agent is toegebracht.

10.7     In geen geval is The Rental Agent aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de datum waarop de overeenkomst dient te zijn uitgevoerd.

10.8     De opdrachtgever is gehouden om The Rental Agent volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

10.9     Indien The Rental Agent op het bepaalde in dit artikel beroep zou kunnen doen, kunnen de eventuele personen belast met het uitvoeren van de overeenkomst van The Rental Agent daarop eveneens een beroep doen, als waren zij zelf bij deze overeenkomst partij.

10.10   Indien een huurder, in het (buiten)gerechtelijke traject, weigerachtig blijft om de huur(penningen) geheel dan wel gedeeltelijk aan opdrachtgever te betalen, draagt The Rental Agent, na 6 weken betalingsachterstand, deze incassovordering over aan een door The Rental Agent in te schakelen derde, dit na overleg met opdrachtgever. De kosten van deze derde in het (buiten)gerechtelijke traject, zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever. The Rental Agent heeft goede juridische netwerken welke de ontstane juridische kosten, mits wordt voldaan aan lid 11 van dit artikel, voor een deel op de huurder verhaald zullen gaan worden. E.e.a. wordt vooraf door The Rental Agent met opdrachtgever kortgesloten. Opdrachtgever bepaald geheel zelfstandig of hij al dan niet het incassotraject wilt voortzetten. De kosten welke hiermee gepaard gaan zijn komen geheel voor rekening van de opdrachtgever en zullen derhalve nooit door The Rental Agent voor vergoeding in aanmerking komen.

10.11  Indien een huurder in het (buiten)gerechtelijke traject conform artikel 10.10 weigerachtig blijft om de huur(penningen) aan opdrachtgever te betalen en deze weigering om te betalen naar de mening van The Rental Agent zijn oorzaak vindt in het feit dat de opdrachtgever in zijn (wettelijke dan wel contractuele) verplichtingen al dan niet toerekenbaar tekort komt, dan komen de kosten van inschakeling van deze derde geheel voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op lid 10 van dit artikel, het feit dat het voor een deel van de juridische kosten op de huurder verhaald zullen gaan worden.

 

Artikel 11. Overmacht

11.1     Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhinderen of ernstig bemoeilijken, en die niet aan The Rental Agent zijn toe te rekenen.

11.2     Tijdens overmacht worden de verplichtingen van The Rental Agent opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door The Rental Agent niet mogelijk is of langer duurt dan 1 (één)maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11.3     The Rental Agent heeft het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert of ernstig bemoeilijkt intreedt nadat The Rental Agent zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 12. Eigendom

12.1     The Rental Agent behoudt zich het eigendom voor van alle aan opdrachtgever geleverde en te leveren zaken totdat volledige betaling is ontvangen van alle door opdrachtgever verschuldigde bedragen met betrekking tot werkzaamheden die  The Rental Agent  in verband met de overeenkomst heeft uitgevoerd en van vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever in de nakoming van de overeenkomst.

 

Artikel 13. Opslag en transport

13.1     Opslag en transport van materialen van opdrachtgever geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

Artikel 14. Opzegging en ontbinding

14.1.    Zowel The Rental Agent als cliënt kan de overeenkomst ten allen tijde opzeggen. Er geldt een opzeggingstermijn van drie (3) maanden door beide partijen. Opzegging geschiedt aan het einde van de maand. De opzegging dient per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging te geschieden.

14.2.    Bij opzegging zal door The Rental Agent zullen de kosten in rekening worden gebracht voor het muteren en afhandelen van de administratie. Deze kosten bedragen het normale uurtarief.

14.3.    De overeenkomst tussen The Rental Agent en cliënt wordt zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, dan wel wordt toegelaten tot de Schuldsanering natuurlijke Personen (WSNP), of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boeteschuld erkent.

14.4     Bij beëindiging van de overeenkomst, zal door de opdrachtgever aan The Rental Agent volledige decharge worden verleend. Een en ander ontslaat de opdrachtgever niet van de plicht de vergoedingen te voldoen tot en met de dag van de beëindiging van de overeenkomst, tenzij in strijd met redelijkheid en billijkheid.

14.5     Indien blijkt dat een bestaande cliënt middels dubieuze handelingen indirect of direct schade toebrengt aan The Rental Agent (bv imagoschade), is The Rental Agent gemachtigd de bestaande overeenkomst per direct te beëindigen. Nieuwe cliënten kunnen op grond van bovenstaande redenen geweigerd worden als klant. The Rental Agent is gerechtigd, indien men dit noodzakelijk acht, om in het kader van de wet BIBOB een verklaring van goed gedrag van de gemeente aan de eigenaar te vragen, kopie legitmatie bewijs en kopie eigendomsakte op te vragen.

 

Artikel 15. Diversen

15.1     The Rental Agent  zal de met de opdrachtgever afgesproken termijnen zoveel mogelijk in acht nemen, doch overschrijding daarvan geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

15.2     Eventuele reclames, zowel ten aanzien van het uitvoering van de overeenkomst als ten aanzien van het bedrag van de factuur, dienen te geschieden per aangetekende brief binnen 10 dagen na factuurdatum.

15.3     Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen.

 

Artikel 16. Slotbepalingen

16.1     Wijziging van deze voorwaarden c.q. van de overeenkomst tussen The Rental Agent en de opdrachtgever of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

16.2     Wijziging van het karakter, de aard en de inhoud of de omvang van de overeenkomst is slechts mogelijk in overleg met The Rental Agent. De hieruit voortvloeiende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

16.3.    Wanneer tussen The Rental Agent en de opdrachtgever een verschil van mening ontstaat in verband met de opgedragen werkzaamheden, zullen partijen in overleg treden over de wijze waarop een dergelijk geschil in der minne kan worden opgelost. Wanneer zulks geen reële mogelijkheid blijkt, zal de meest gerede partij het geschil voorleggen aan de competente rechter te Maastricht.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

17.1     Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.