Disclaimer

Print Friendly, PDF & Email

Disclaimer

Hoewel The Rental Agent veel aandacht besteedt aan de inhoud van deze site en de uiterste zorg besteedt, aanvaardt The Rental Agent geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de gevolgen daarvan. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt The Rental Agent geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaardt The Rental Agent geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze websites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van The Rental Agent. The Rental Agent behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

De informatie op deze site

The Rental Agent verstrekt met deze website informatie en biedt u de mogelijkheid een afspraak te maken met een van onze gespecialiseerde medewerkers. The Rental Agent heeft met deze website niet het doel volledige productinfomatie te geven. Hiervoor verwijzen we u graag naar een van onze medewerkers. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Alle rechten van de inhoud (tekst en grafische voorstellingen) van deze site zijn eigendom van en voorbehouden aan The Rental Agent. Aan de inhoud van deze site zijn geen rechten te ontlenen. Niets uit deze site mag zonder schriftelijke toestemming van The Rental Agent worden overgenomen in andere media.

Functioneren van de site

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is. Het kan zijn dat om wat voor reden dan ook (bijvoorbeeld een technische storing of een menselijke fout) de site tijdelijk niet functioneert. The Rental Agent vraagt uw begrip hiervoor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg hiervan.